Beleidsverklaring KVGM 

Beleid Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu 2016

Continu verbeteren

Mondial Bern Willems ziet de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de bedrijfsprestaties. Hierbij zal Mondial Bern Willems zich inspannen om de negatieve effecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

 

Wet- en regelgeving

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de regelgeving voor Erkend Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euronormering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mondial Bern Willems doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

 

Reduceren van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten van Mondial Bern Willems hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Mondial Bern Willems tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen. Bewust beheer en inperking van afvalstromen.

 

Multisitemanagementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerkt volgens een Multisitemanagementsysteem dat voldoet aan de internationale normen ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 alsmede aan de specifieke eisen van onze opdrachtgevers. De directie van Mondial Movers stelt zich eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van Mondial Movers ondersteunen dit KVGM-beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.

Deze beleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden en stakeholders.

 

 

Directeur Mondial Bern Willems

B.M.W.G. Willems directeur 01-03-2016