Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Mondial Bern Willems Verhuizingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mondial Bern Willems Verhuizingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mondial Bern Willems Verhuizingen verstrekt. Mondial Bern Willems Verhuizingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

*   Uw voor- en achternaam
*   Uw adresgegevens
*   Uw telefoonnummer
*   Uw e-mailadres
*   Uw IP-adres
Waarom Mondial Bern Willems Verhuizingen gegevens nodig heeft:

Mondial Bern Willems Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent. Daarnaast kan Mondial Bern Willems Verhuizingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van verhuisdiensten.

Hoelang Mondial Bern Willems Verhuizingen gegevens bewaart:

Mondial Bern Willems Verhuizingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

Mondial Bern Willems Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is, indien nodig, een overeenkomst gesloten zodat de verwerking van deze gegevens voldoet aan onze wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Mondial Bern Willems Verhuizingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mondial Bern Willems Verhuizingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics en cookies:

Mondial Bern Willems Verhuizingen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Mondial Bern Willems Verhuizingen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Om rapporten over de website aan Mondial Bern Willems Verhuizingen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mondial Bern Willems Verhuizingen heeft hier geen invloed op. Mondial Bern Willems Verhuizingen heeft Google geen toestemming gegeven om via Mondial Bern Willems Verhuizingen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mondial Bern Willems Verhuizingen maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om u tijd en moeite te besparen. Uw gekozen instellingen en voorkeuren worden hierdoor onthouden voor toekomstig gebruik. Analytische cookies zorgen voor een inzicht in het gebruik van onze website. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren.
Voor het gebruik van deze cookies vragen wij op onze website uw toestemming.
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en dataportabiliteit:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u op basis van een overeenkomst, of onder uw toestemming, aan Mondial Bern Willems Verhuizingen persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht op deze gegevens op te vragen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen. Dit wordt door Mondial Bern Willems Verhuizingen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm overgedragen. Ten slotte heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens. Mondial Bern Willems Verhuizingen zal het bezwaar op rechtmatigheid toetsen.
U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar info@bernwillems.nl. Mondial Bern Willems Verhuizingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Mondial Bern Willems Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mondial Bern Willems Verhuizingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL – Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mondial Bern Willems Verhuizingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Mondial Bern Willems Verhuizingen via info@bernwillems.nl.
Meldplicht datalekken:
Mondial Bern Willems Verhuizingen zal in het geval van een datalek direct actie ondernemen. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen over het datalek worden ingelicht. Tevens zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er zal een evaluatie worden gemaakt van de risico’s van het ontstane lek.
Klachtrecht:
Mondial Bern Willems Verhuizingen hecht veel waarde aan het beveiligen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt zal Mondial Bern Willems Verhuizingen in eerste instantie uw klacht intern behandelen en een oplossing bieden. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen
Mondial Bern Willems Verhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wijzigingen kunnen plaatsvinden vanwege wettelijke ontwikkelingen of wijzigingen in (online)diensten.
Contactgegevens
www.bernwillems.nl is een website van Mondial Bern Willems Verhuizingen.

Mondial Bern Willems Verhuizingen is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Begijnenhofstraat 14, 6131 EX Sittard.
Telefoonnummer: 046-4512697
E-mailadres: info@bernwillems.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64858944.

 

Beleidsverklaring KVGM 

Beleid Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu 2016

Continu verbeteren

Mondial Bern Willems ziet de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de bedrijfsprestaties. Hierbij zal Mondial Bern Willems zich inspannen om de negatieve effecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

 

Wet- en regelgeving

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de regelgeving voor Erkend Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euronormering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mondial Bern Willems doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

 

Reduceren van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten van Mondial Bern Willems hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Mondial Bern Willems tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen. Bewust beheer en inperking van afvalstromen.

 

Multisitemanagementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerkt volgens een Multisitemanagementsysteem dat voldoet aan de internationale normen ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 alsmede aan de specifieke eisen van onze opdrachtgevers. De directie van Mondial Movers stelt zich eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van Mondial Movers ondersteunen dit KVGM-beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.

Deze beleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden en stakeholders.

 

 

Directeur Mondial Bern Willems

B.M.W.G. Willems directeur 01-03-2016